Líbíme se Vám?

Doprava a platba

 

Newsletter PowerGuy.cz

 • VIP slevy pro odběratele
 • Tipy specialistů ZDARMA
 • Atraktivní soutěže
 

Kontakt

Eljet s.r.o.
Pod baštami 299/7
160 00 Praha 6
tel: +420 602 123 363 
email: info@powerguy.cz
IČ: 01504134
DIČ: CZ01504134


Obch. podmínky
Obchodní podmínky a reklamační řád

Reklamační řád najdete níže na této stránce.

Obchodní podmínky

Vážení zákazníci,

odesláním objednávky souhlasíte s těmito obchodními podmínkami pro nákup v internetovém obchodě Powerguy.cz.

 

Obchodní podmínky jsou závazné pro obě smluvní strany. Smluvními stranami se rozumí na jedné straně společnost Eljet s.r.o. (Prodávající) a na druhé straně zákazník (Kupující), který odeslal objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře na www.powerguy.cz.

 

Informace o provozovateli internetového obchodu Powerguy.cz (Prodávajícím)

 

Sídlo firmy:

Eljet s.r.o.
se sídlem Pod baštami 299/7, 160 00 Praha 6
Telefon: +420 602 123 363
Email: info@powerguy.cz
identifikační číslo: 01504134, DIČ CZ01504134

Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 207499
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.powerguy.cz

 

Bankovní spojení: číslo účtu 2900476820 / 2010, vedeného u společnosti FIO banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)

 

 1. Kupující
 1. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

 1. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností Eljet s.r.o. nebo s ní jinak jedná.

 

 1. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

 1. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří ustanovení obsahující sdělení před uzavřením smlouvy, ustanovení obsahující reklamační řád a ustanovení obsahující podmínky přepravy a dodání zboží, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

 1. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce elektronického katalogu Powerguy.cz, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Powerguy.cz nebo smluvních partnerů Powerguy.cz, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

 1. Kopii obchodních podmínek obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.

 

 1. Kupní smlouva

 

 1. Výběr zboží probíhá na internetových stránkách www.powerguy.cz (dále také jako „webové rozhraní obchodu“), které slouží jako elektronický katalog zboží určeného pro maloobchodní prodej. Ceny uvedené v katalogu u jednotlivých produktů jsou uváděné jako ceny s DPH. DPH odpovídá příslušné zákonné sazbě. 

 

 1. Uvedení zboží v elektronickém katalogu je nabídkou Prodávajícího prodat zboží Kupujícímu za cenu stanovenou v elektronickém katalogu, ovšem s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit. Nabídku přijme Kupující tím, že vloží zboží do košíku a následnými kroky, při nichž zvolí způsob dodání zboží a platby, potvrdí svoji objednávku zboží.

 

 1. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Prodávající může od Kupujícího požadovat platbu předem před odesláním zboží Kupujícímu formou zálohové faktury. V takovém případě bude Kupující vyzván prostřednictvím emailu k platbě předem na účet Prodávajícího.

 

 1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

 1. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.
 2. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

 1. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

 1. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

 1. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

 

 1. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

 

 1. Prodávající těmito obchodními podmínkami vylučuje právo Kupujícího individualizovat objednávku podle jeho zvláštního požadavku. K poznámkám např. v objednávkovém formuláři nebude Prodávajícím přihlíženo. 

 

 1. Cena zboží a Platební podmínky
  1. Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
   1. v hotovosti v provozovně Prodávajícího;
   2. v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;
   3. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2900476820 / 2010, vedený u společnosti FIO banka, a.s. (dále jen „účet Prodávajícího“);
   4. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
   5. bezhotovostně platební kartou;
   6. prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
  2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
  5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (viz. bod 2.10), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu.
  6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

 

 

 1. Uživatelský účet
  1. Na základě registrace Kupujícího provedené na internetové stránce www.powerguy.cz může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na internetové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné a závazné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 2. Registrace a osobní data
  1. Vyplněním registračního formuláře dává návštěvník internetových stránek www.powerguy.cz souhlas Prodávajícímu ke shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím. Registrací se stává návštěvník internetových stránek www.powerguy.cz registrovaným uživatelem. Prodávající se zavazuje, že veškeré údaje osobní povahy získané od návštěvníka internetových stránek www.powerguy.cz (nebo Kupujícího) neposkytne třetím osobám a bude je využívat pouze pro vlastní potřebu. 
  2. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu.
  5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  6. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
  7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. V případě písemné žádosti vymaže Prodávající veškeré údaje o registrovaném uživateli z databáze.

 

  1. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  2. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (viz. bod 5.6) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  3. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  4. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.
  5. Kupující souhlasí se zasíláním reklamních sděleních. Tyto informace nebudou v žádném případě sděleny třetím osobám dle zákona o ochraně osobních údajů. 
 1. Přeprava a dodání zboží
  1. Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) nebo je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě kolonožky (minisegwaye, gyroboardu) činí manipulační poplatek 300 kč.
  3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 2. Odstoupení od smlouvy
  1. Kupující má právo podle § 1829 občanského zákoníku do čtrnácti dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. V takovém případě musí kupující vrátit zboží nepoškozené a v původním obalu na adresu Eljet s.r.o. Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6, a to na vlastní náklady Kupujícího. 
  2. Vrácené zboží musí být schopné dalšího prodeje. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. 
  3. Zboží Kupující zasílá běžnou balíkovou službou. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato. Spolu se zbožím Kupující vrací veškeré doklady a dokumentaci související se zbožím a koupí zboží. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Při odstoupení od kupní smlouvy Kupující uvede v přiloženém průvodním dopise, že odstupuje od kupní smlouvy. Zásilky, které Prodávající obdrží bez udaného důvodu či průvodního dopisu, z nějž nebude patrno, že jde o vrácení zboží z důvodu odstoupení od kupní smlouvy, budou vráceny odesílateli. V průvodním dopise Kupujícího doporučujeme uvádět číslo objednávky a datum koupě zboží. Pro odstoupení od smlouvy může Kupující využít formulář, jehož text nalezne zde.
 3. Záruka a reklamační řád

Na veškeré zboží zakoupené na www.powerguy.cz se vztahuje zákonná záruční lhůta v délce 24 měsíců. U veškerých baterií a akumulátorů se záruka vztahuje na zachování funkčnosti, nikoli na zachování životnosti. Je-li Kupující podnikatelem a koupě zboží se týká také jeho podnikatelské činnosti, odpovídá Prodávající pouze za vady, které mělo zboží již při jeho převzetím Kupujícím. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží ze strany Kupujícího. Záruční lhůta je vymezená zákonem č. 634/1992 Sb, pokud není uvedeno v popisu produktu jinak. Pokud k danému zboží existuje záruční list, pak bude vystaven v den prodeje zboží. Pokud k danému zboží záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na opotřebování zboží nebo jeho dílů způsobené běžným používáním.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 1. Reklamace

Pokud Kupující objevil na zakoupeném zboží vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má nárok na uplatnění reklamace v záruční době daného zboží. Reklamaci může Kupující uplatnit u provozovatele internetového obchodu Powerguy.cz. Zboží určené pro reklamaci Kupující zašle pokud možno v originálním nebo jiném vhodném obalu, protože Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné mechanické poškození zboží způsobené dopravou. Zboží Kupující zašle na adresu skladu Eljet s.r.o. Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6. Zboží Kupující zasílá doporučeným dopisem. Zboží zaslané na dobírku nebude Prodávajícím přijato. Spolu se zbožím Kupující zašle veškerou dokumentaci související se zbožím a koupí zboží, dále zašle záruční list a originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží. O způsobu vyřízení reklamace bude Prodávající Kupujícího informovat telefonicky nebo emailem po posouzení oprávněnosti reklamace. Reklamace bude Prodávajícím vyřízena do 30 dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů podle zákona č. 634/1992 Sb. Po vyřízení reklamace bude Kupující vyzván k odběru zboží. Při uplatňování reklamace Kupující zašle společně se zbožím průvodní dopis, kde bude popsána závada zboží. Zásilky, které Prodávající obdrží bez udaného důvodu či průvodního dopisu budou vráceny odesílateli. V průvodním dopise doporučujeme uvádět číslo objednávky a datum koupě zboží.

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

 1. Doručování
  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
  2. Zpráva je doručena:
   1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
   2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
   3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
   4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 2. Podmínky drophippingového prodeje
  1. V sekci s názvem Tablety a Mobilní telefony zákazník jakožto zájemce předběžně poptá u společnosti Eljet s.r.o. zprostředkování koupě zboží ve vlastnictví čínského partnerského obchodníka (dále jen „Dodavatel“), s nímž zákazník uzavírá kupní smlouvu jakožto s prodávající smluvní stranou přímo. Dodavatel na zboží poskytuje roční záruku a vystavuje čínský daňový doklad (dále jen „dropshipping“). Objednávka zájemce takto vytvořená v rámci webového rozhraní obchodu Prodávajícího je předána Dodavateli. Jedná se pouze o obstarání kontaktu na Dodavatele a jeho sortiment zboží, kdy Prodávající nese odpovědnost pouze za expedici zboží Dodavatele dodávaného prostřednictvím dropshippingu. Prodávající nenese odpovědnost za případné právní nebo faktické vady takto zakoupeného zboží. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady je zákazník povinen uplatňovat u Dodavatele podle českého návodu společnosti Eljet s.r.o., nikoliv u Prodávajícího, společnosti Eljet s.r.o.
  2. Zboží dodané prostřednictvím dropshippingu lze doručit pouze dopravcem DHL a při platbě předem. Pokud bude zadaná oblast mimo běžné pokrytí dopravce DHL (pokryto je asi 99% ČR), může být požadován příplatek 700Kč nebo změna adresy na adresu v pokrytí.
  3. Zákazník bere na vědomí, že při tomto způsobu dodání může být kupní cena navýšena o poplatky vyplývající z celních předpisů nebo z daňových předpisů České republiky splatných při převzetí zboží. 
  4. Pokud si zákazník přeje tablet nebo Mobilní telefon doručit klasickým způsobem přes náš sklad s dvouletou roční zárukou v ČR, musí postupovat podle příslušných ustanovení obchodních podmínek vztahujících se na prodej zboží Prodávajícího a Prodávajícího informovat dodatečně v písemné formě (ideálně připsat poznámku "požaduji MOC" k objednávce). Kupní cena je v takovém případě rovna maloobchodní ceně uvedené u produktu.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  5. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování (neplatí pro reklamace)  Pod baštami 299/7, 160 00 Praha 6, adresa elektronické pošty info@powerguy.cz, telefon +602 123 363.

 

 1. Smluvní pokuta

Prodávající je oprávněn ve webovém rozhraní obchodu před dokončením objednávky zboží sjednat s Kupujícím smluvní pokutu ve výši 100,-- Kč za nepřevzetí zboží Kupujícím, která je splatná na bankovní účet Prodávajícího do 15-ti dnů od nepřevzetí zboží. 

Reklamační řád

 

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v účinném znění a vztahuje se na zboží zakoupené v našem e-shopu. Prodávajícím je právnická osoba Eljet s.r.o., se sídlem Pod baštami 299/7, 160 00 Praha 6, identifikační číslo: 01504134, spisová značka C 207499, vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Prodávající“). Kupující převzetím zboží od Prodávajícího, nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto reklamačním řádem.

Adresa pro zasílání reklamací zboží je: Eljet s.r.o., Kladenská 278/61, 16000 Praha 6. Nezasílejte prosím reklamace na adresu sídla.

 

I. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.
Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

II. ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, záruční lhůta se pozastaví na dobu vyřízení reklamace/výměny a obnoví se po jejím vyřízení. Výsledkem je prodloužení záruční doby o dobu trvání vyřízení reklamace. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

III. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Kupující má právo uplatnit reklamaci i v kterékoli provozovně patřící Prodávajícímu, v níž je přijetí reklamace možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží, nebo v místě sídla Prodávajícího. Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na adresu zákaznického centra Prodávajícího - Eljet s.r.o., Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6.
Reklamaci je povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.
Dále je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje. Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, např. právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s Prodávajícím jinak.
Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, zejména že věc zakoupil u Prodávajícího a kdy ji zakoupil. V případě zaslání zboží přepravní službou je vhodné zejména zaslání kopie nákupního dokladu a platný záruční list. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nelépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.
Pro urychlení komunikace žádáme Kupující o označení zásilky obsahující reklamované zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE – e-shop” a dále o uvedení dostatečných kontaktních údajů, zejména adresy a telefonního čísla.
Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady Prodávajícího!
Pouze v případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši 42 Kč (cena odpovídá doporučené zásilce zaslané prostřednictvím České pošty).

IV. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Uplatní-li kupující právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je Prodávající povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady. 
Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud nedojde k vyřízení reklamace v této lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. 
O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá Prodávající kupujícímu písemné potvrzení. 
Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

V. ODSTRANITELNÉ VADY

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. dobu delší, na které se Prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší Prodávajícímu. 
Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího. 
Kupující má tedy zejména právo, aby reklamovaná vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Pokud není oprava vady ani výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.


VI. NEODSTRANITELNÉ VADY

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění nebylo provedeno ve výše uvedené lhůtě 30 dnů (popř. ve lhůtě delší, na které se Prodávající s kupujícím dohodli).
Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.
I v případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy, pokud nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.
V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

VII. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou. Není-li to možné, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.
Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu nebo shledá jiný rozpor s objednávkou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví ve zbývajících 18 měsících, se řeší způsobem uvedeným výše v článcích I. - VI.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vrácení zboží:
Nepoužité zboží může Kupující bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od jeho převzetí. Pokud chce Kupující zboží vrátit, zašle jej zpět na vlastní náklady na výše uvedenou adresu Prodávajícího. 
Zboží zašle zpět v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje. 
Zboží bude zpět zasláno jako obyčejná nebo doporučená zásilka. Při vrácení zboží se peníze vyplácejí převodem na účet. Vrácení kupní ceny bude zrealizováno maximálně do 30 kalendářních dnů. Číslo účtu, na který mají být peníze zaslány, uvede Kupující písemně na listu přiloženém k zásilce. K zásilce bude přiložen dopis obsahující zprávu kupujícího o tom, že odstupuje od smlouvy v zákonem dané lhůtě a v požadovaném stavu vrací nakoupené zboží.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


Výměna:
Při první výměně zboží neúčtuje Prodávající Kupujícímu žádné poplatky za balné a poštovné. Výměnu zboží lze provést v kterékoliv provozovně Prodávajícího, vždy v celkové ceně za výrobek stejné nebo vyšší než byla kupní cena na výrobek původní. V případě, že bude cena nového výrobku vyšší, bude rozdíl v ceně Kupujícím uhrazen přímo v místě výměny. Vracené zboží bude v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje. Kupujícím bude předložen kupní doklad na vracené zboží.
Výměnu zboží zasláním lze realizovat pouze na výše uvedenou adresu skladu Prodávajícího.

IX. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o kupujících Prodávající zpracovává v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 10. 1. 2012. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny. Tento reklamační řád se nevztahuje pro dropshippingový prodej. Zprostředkovatel (Eljet s.r.o.) v takovém případě garantuje pouze expedici objednaného zboží.